top of page
คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
International  B.B.A  Program
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดโครงการ

หลักสูตรนานาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นคนทำงาน ในสายการบริหารธุรกิจ และการตลาดในระดับสากลการเข้าศึกษาต่อต่างประเทศในระดับสูงขึ้น หรือการทำงานในบริษัทข้ามชาติ

 

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีออกแบบหลักสูตรนานาชาติโดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตให้สามารถแข่งขันและเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพหรือเป็นผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

 

หลักสูตรนานาชาติ เปิดโอกาสให้นักศึกษา ต่างชาติได้เข้ามาศึกษาต่ออีกด้วยจึงทำให้นักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติได้รับประสบการณ์ใหม่ในการในการศึกษา การสื่อสารและการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคนต่างชาติซึ่งมีประโยชน์ในการทำงานระดับสากลต่อไป

 

หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรียังจัดเตรียมทุนการศึกษาแบบแลกเปลี่ยน credit transfer 30,000 บาทและแบบฝึกสหกิจ 50,000 บาท ให้กับนักศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีมีความร่วมมือทางการศึกษากับหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ จีน ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เยอรมันนี ออสเตรีย

อินโดนีเซีย และอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกประเทศที่จะไปฝึกสหกิจหรือแลกเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

About
banner8.png
shutterstock_756159226.jpg

1. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

พนักงานคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง
พนักงานจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า
ประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

shutterstock_415944610.jpg

2. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักวิชาการ
นักวิเคราะห์แผนและนโยบายเศรษฐกิจ
นักการตลาดในและต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการที่ติดต่อกับต่างประเทศ
นักธุรกิจนาเข้า – ส่งออก
เจ้าของกิจการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานด้านเอกสารในองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ

โครงการหลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

bbb.png

จุดเด่นของหลักสูตรนานาชาติ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  • การันตีการไปฝึกสหกิจ หรือแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ
  • ฝึกงานจริงกับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
  • ได้รับประสบการณ์จริงจากการไปฝึกงาน หรือแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ
  • สังคมการเรียนที่หลากหลาย (นานาชาติ)
  • ค่าเล่าเรียนที่คุณเอื้อมถึง
  • อาจารย์มีความรู้และเชี่ยวชาญ
  • ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย
  • สังคมดี รุ่นพี่-รุ่นน้อง รัก และเป็นกันเอง

มีการเปิดสอนใน 2    สาขาวิชา คือ

ประสบการณ์จากรุ่นพี่

เสียงจากคณะบดี

unnamed.png

ผศ.ดร.นาถรพี    ตันโช

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

การพัฒนาบัณฑิตในปัจจุบันให้ความสำคัญโดยเน้นหลักสูตรให้มีชั่วโมงปฏิบัติเกือบ 60% พร้อมทั้งมีห้องปฏิบัติการได้แก่ ห้องปฏิบัติกา โปรแกรม SAP (SAP Room) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Security Trading Simulation Lab)   ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ (Logistics Simulation Lab) ห้องปฏิบัติการด้านภาษา (Linguistic Room) และมีศูนย์ความเป็นเลิศด้าน SMEs (Centre of Excellence for SMEs) และมุ่งเน้นความชำนาญด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

คณะบริหารธุรกิจได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในหลาย ๆ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย แคนาดา จีน เยอรมนี อินโดนีเซีย   นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยมีกิจกรรมหลักคือ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาการฝึกสหกิจในต่างประเทศ คงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเรียน

พร้อมรับ Voucher เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

ฟรี 1 สัปดาห์   ที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษ

Thai-New Zealand Centre (TNZC)

*เงื่อนไขการรับ Voucher เป็นไปตามที่ มทร.ธัญบุรี กำหนด
tnzcbanner.png

ปฏิทินการรับสมัคร

วันรับสมัคร กลุ่ม ปวช./ปวส.

วันรับสมัคร กลุ่ม  ม.6

โควตา Portfolio

เริ่ม 21 ก.ย. - 8 พ.ย. 63

สอบตรง

เริ่ม 23 ม.ค. - 15 ก.พ. 64

TCAS1 Portfolio

เริ่ม 1  ธ.ค. 63  - 17 ม.ค.64

TCAS2 Quota

เริ่ม 28 ก.พ. - 30   เม.ย.64

รับตรง / รับกลับเข้าศึกษา

เริ่ม 3 - 30 เม.ย. 64

TCAS3  Student.mytcas.com

เริ่ม 7 - 15  พ.ค. 64

เริ่ม 2 - 9 มิ.ย.64

TCAS4 DirectAdmission

กำหนดการเปิดภาคเรียน

ภาคการศึกษาที่ 1

เริ่ม สิงหาคม – ธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2

เริ่ม มกราคม – เมษายน

สามารถสมัครเรียนได้แล้ววันนี้

Contact
bottom of page